Home » ÁSZF

§ 1 Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása
§ 2 Szerződéses partnerek
§ 3 Szerződéskötés
§ 4 A katalógusban foglalt információk
§ 5 Az áru visszavitelének joga
§ 6 A rendelkezésre állásra vonatkozó fenntartás
§ 7 Szállítás és fizetés
§ 8 Fizetési késedelem
§ 9 Tulajdonjog-fenntartás
§ 10 A teljesítés helye és a kárveszély átszállása
§ 11 Beszámítás és visszatartás
§ 12 Hibabejelentési kötelezettség, jótállás
§ 13 Felelősség
§ 14 Vásárlási utalvány akciók
§ 15 Irányadó jog megválasztása
§ 16 Írásbeliség követelménye
§ 17 Helyszín
§ 18 Részleges érvénytelenség

 

§ 1 Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

1.1 A Mercateo Magyarország Kft. („Mercateo”) és az ügyfél között létrejött szerződéses jogviszonyra kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződéskötéskor hatályos változata irányadó.

1.2 Egyedi esetekben a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett a Mercateo vagy a Mercateo közreműködő partnerének külön általános szerződési feltételei is alkalmazandók. Az ilyen jellegű külön feltételekre külön hivatkozni kell.

1.3 Az ügyfél bármilyen általános szerződési feltételeinek az alkalmazása kifejezetten kizárt. Az ilyen feltételek alkalmazása akkor sem megengedett, ha a Mercateo nem nyilatkozott vagy kifejezetten nem tiltakozott az ügyfél ilyen jellegű feltételek alkalmazására vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban, például erre vonatkozó hivatkozással akár egy üzleti feljegyzésben vagy szállítólevélen vagy bármilyen hasonló módon.

1.4 A megállapodott teljesítés elvégzése vagy a teljesítés vagy a fizetés feltétel nélküli elfogadása nem minősül hozzájárulásnak ahhoz, hogy az ügyfél szerződési feltételei is alkalmazandóak.

 

§ 2 Szerződéses partnerek

2.1 A Mercateo áruit és szolgáltatásait (termékeit) kizárólag a magyar Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint fogyasztónak nem minősülő személyeknek (ügyfeleknek) ajánlja.

2.2 Amennyiben a szerződés megkötését követően a Mercateo arról szerez tudomást, hogy az ügyfél nem a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.1 pontjában meghatározott értelemben vett vállalkozás, a Mercateo jogosult a szerződéstől ésszerű időn belül elállni.

 

§ 3 Szerződéskötés

3.1 A Mercateo és az ügyfél között szerződés akkor jön létre, amikor a Mercateo az alábbi rendelkezések szerint az ügyfél ajánlatát elfogadja.

3.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvény 5. §-ának (3) és 6. §-ának (4) bekezdése szerint a 2001. évi CVIII törvény 5. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.3 A Mercateo által az internetes katalógusában felajánlott teljesítések egyben a Mercateo felhívásának minősülnek az ügyfél irányába, hogy ajánlatot tegyen adásvételi szerződés kötésére.

3.4 Az ügyfél megrendelése a Mercateohoz intézett ajánlatnak minősül a megrendelésben foglalt feltételekkel adásvételi szerződés kötésére.

3.5 Annak megerősítése a Mercateo által, hogy a megrendelést megkapta nem jelenti az ajánlat elfogadását.

3.6 A szerződés a Mercateo ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával jön létre, ilyen nyilatkozat hiányában akkor, amikor az árukat a fuvarozónak leszállítás céljából összeválogatják.

 

§ 4 A katalógusban foglalt információk

4.1 Az internetes katalógusban valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. a hirdetésre használt kép, szállítási határidők, árak) nem kötelező jellegűek, és nem minősülnek a termék tulajdonságai leírásának.

4.2 Az internetes katalógusban megjelölt szállítási határidők és rendelkezésre állás a Mercateo szállítói által szolgáltatott adatokon alapulnak és hétfőtől péntekig tartó munkanapokra vonatkoznak. Az adatok nem kötelező erejű nyilatkozatok a becsült szállítási határidőre és rendelkezésre állásra vonatkozóan.

4.3 Az internetes katalógusban foglalt árak nettó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó ÁFA-t nem tartalmazzák kivéve abban az esetben, ha a katalógusban foglalt árak kifejezetten bruttó árként kerülnek megjelölésre.

4.4 Amennyiben az internetes katalógusban foglalt árról kiderül, hogy helytelen, a Mercateo jogosult a szerződéstől esetleges törvényes jogának sérelme nélkül elállni. Az elállást a Mercateo köteles azt követően haladéktalanul nyilatkozatában közölni, hogy az elállás oka tudomására jutott.

 

§ 5 Az áru visszavitelének joga

5.1 Bármilyen olyan visszavitel kizárt (pl. visszáru elfogadása vagy visszahozott termékek cseréje), amely nem jogszabályi és/vagy megállapodott jogon alapul. Amennyiben egyedi termékekre vonatkozóan biztosított a visszavitel joga vagy rendelkezés van a visszavitel jogának jogi következményeiről, akkor ezeknek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben elsőbbségük van.

5.2 Visszavitel esetén az ügyfél viseli a szállítással kapcsolatban ténylegesen felmerült vagy felmerülő fuvarköltségeket és a visszaszállítás költségét, mint pl. a Mercateo szállítási költségét és szolgáltatási díjait kivéve abban az esetben, ha a visszaszolgáltatás az elállási jogon alapul. A visszáruval kapcsolatos kárveszély az ügyfelet terheli egészen addig, amíg az adott visszáru a Mercateohoz meg nem érkezik. Akkor tekintendő úgy, hogy a visszáru a Mercateohoz megérkezett, amikor azt egy erre felhatalmazott személy átveszi.

5.3 Az elállási jog gyakorlása előtt az ügyfél köteles a Mercateo ügyfélszolgálatát megkeresni annak érdekében, hogy a további eljárásban megállapodjon, és a visszaszolgáltatási eljárás hatékony lebonyolítását lehetővé tegye. Ennek érdekében az ügyfél a https://www.mercateo.hu/rendelesi_archiv címen elérhető nyomtatványt tudja igénybe venni visszárura vagy reklamációra vonatkozó igény esetén. A visszáru átvétele nem jelenti a visszaszolgáltatási igény elfogadását.

 

§ 6 A rendelkezésre állásra vonatkozó fenntartás

6.1 Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a Mercateot a szállító az internetes katalógusban foglalt tájékoztató jellegű szállítási határidőtől eltérő szállítási határidőről értesíti, akkor a Mercateo köteles erről az ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. Amennyiben a becsült szállítási határidőre vonatkozóan később kiadott tájékoztató jellegű értesítést sem lehet betartani, a Mercateo köteles az ügyfelet újból indokolatlan késedelem nélkül értesíteni.

6.2 Amennyiben a Mercateo szerződéskötést követően arról szerez tudomást, hogy az áru nem áll rendelkezésre, a Mercateo köteles erről az ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül értesíteni. Ha az áru olyan körülmény miatt nem szerezhető be amelyért a Mercateo nem felelős, a Mercateo jogosult a szerződéstől azt követően elállni, hogy egyértelművé vált számára, hogy az áru nem szerezhető be. Ehelyett a Mercateo az ügyfél számára felajánlhatja, hogy az eredeti áruk helyett jellegben és minőségben az eredeti termékhez hasonló termékeket szállít. Ha az ügyfél az ilyen jellegű szerződésmódosítással az ajánlat átvételét követő ésszerű időn belül nem ért egyet, a Mercateo jogosult a szerződéstől ésszerű időn belül elállni. Elállás esetén a Mercateo bármely általa már átvett ellenszolgáltatást indokolatlan késedelem nélkül visszatérít.

 

§ 7 Szállítás és fizetés

7.1 Az áru az online katalógusban megadott csomagolási egységekben kerül leszállításra. A Mercateo ésszerű határok között, és az adott fajta értékesítésben szokásos korlátokra figyelemmel fenntartja a műszaki változtatás, és a forma, szín és az egységsúly megváltoztatásának jogát.

7.2 A Mercateo kizárólag magyarországi szállítási címre szállít.

7.3 Egyedi esetekben hosszabb szállítási határidők is előfordulhatnak olyan okokból, melyet a Mercateo vagy a szállító nem tud vagy nem megfelelően tud befolyásolni (az ún. vis maior okok, pl. időjárással összefüggő okok). Amint a Mercateo tudomást szerez arról, hogy ilyen esetben a szállítás valószínűleg késik, az ügyfelet tájékoztatja.

7.5 Az áru mellé szállítólevelet kell mellékelni. A számlázás külön, postán vagy elektronikusan történik.

7.6 Az áruk szállítási költségei szállítóról szállítóra eltérnek. A tényleges szállítási költség a bevásárlókosárban mindegyik szállítóra külön meg van határozva. A megrendelt áruk a szállítást ténylegesen végző szállító által kiválasztott csomagküldő szolgálaton keresztül kerülnek kiszállításra. Amennyiben a kirakodás tényleges helye és az áruk felszerelésének tényleges helye között bármilyen akadály áthidalása válik szükségessé, mint pl. nyílás és vagy szintkülönbség, vagy különösen lépcső, az ügyfél köteles a Mercateo ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépni annak érdekében, hogy a szállítás részleteiről és az adott esetben felmerülő költségekről megállapodjon. Ha az ügyfél a megrendelés leadása előtt ezt elmulasztja megtenni, a Mercateo fenntartja magának a jogot arra, hogy az így felmerült külön költségeket a későbbiekben kiszámlázza.

7.7 A Mercateo alapvetően többféle fizetési módot is felajánl. Az ügyfél számára felajánlott fizetési módokat a Mercateo platformja tartalmazza. Az ügyfél megrendeléskor kiválaszthatja a neki tetsző fizetési módot. A Mercateo az ügyfél által kiválasztott fizetési módot azzal a fenntartással fogadja el, hogy az ügyfél fizetőképességi vizsgálata pozitív eredménnyel zárul. A Mercateo jogosult az ügyfél fizetőképességét szállítás előtt leellenőrizni olyan információs szolgálatok igénybevételével mint pl. a Creditsafe vagy bármilyen más Magyarországon vagy az ügyfél székhelye szerinti országban működő információs szolgálat igénybevételével. Ha a fizetőképesség vizsgálata nem megfelelő eredménnyel zárul, a Mercateo jogosult az ügyfélnek kizárólag előlegfizetés ellenében szállítani. A Mercateo erről köteles az ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül értesíteni. Előlegfizetés esetén a Mercateo váltót nem fogad el.

7.8 A fizetési igény számlázást követően azonnal esedékes és fizetendő bármilyen levonás nélkül kivéve, ha a felek az adott esetben írásban eltérően állapodnak meg. Amennyiben az ügyfél Magyarországtól eltérő országból fizet, az ügyfelet terhelik a Mercateo számlájára fizetendő teljes összeg átutalásának költségei. Szintén az ügyfelet terhelik a Mercateonál a követelések indokolatlan nemteljesítése és/vagy az ügyfél fizetésképtelensége esetén felmerülő bármilyen költség.

 

§ 8 Fizetési késedelem

8.1 Fizetési késedelem esetén a Mercateo jogosult az Európai Központi Bank alapkamatát 8 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot felszámolni.

8.2 A Mercateo jogosult gazdasági társaságoknak a magyar Ptk. 6:48. § és 6:155. § szerinti értelemben az esedékesség napjától késedelmi kamatot felszámolni.

 

§ 9 Tulajdonjog-fenntartás

9.1 A Mercateo a leszállított áruk tulajdonjogát egészen addig fenntartja, amíg az ügyféllel fennálló teljes jogviszonyból eredő valamennyi követelése meg nem térül.

9.2 Az ügyfél nem jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukon zálogjogot alapítani, vagy ilyen árukat biztosítékként felajánlani, vagy harmadik félnek a tulajdonjog fenntartással érintett áruk felett bármilyen biztosítéki jogot engedélyezni. Ha ettől függetlenül harmadik fél az áruk felett bármilyen ilyen jellegű jogot szerez, az ügyfél eleve a Mercateora engedményez minden olyan követelést, amely így a jövőben keletkezik. A Mercateo az ilyen engedményezést elfogadja. Az ügyfél köteles a Mercateot indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, ha az áruk felett zálogjog jött létre, vagy lefoglalásra vagy egyéb módon harmadik fél rendelkezése alá kerültek.

9.3 A Mercateo a tulajdonjog fenntartásról lemond, amint és amennyiben a behajtható érték a leszállított áruk vételárát tartósan meghaladja.

9.4 Folyószámla esetén a biztosítékok szolgálnak a számlakövetelések fedezetéül.

 

§ 10 A teljesítés helye és a kárveszély átszállása

10.1 A Mercateo szállítási kötelezettsége vonatkozásában a teljesítés helye a megrendelt termékek küldő raktára.

10.2 A kárveszély az ügyfélre akkor száll át, amikor adásvétel tárgya a teljesítés helyén a szállítónak ténylegesen átadásra kerül. Az áru átvételének ügyfél általi elmulasztása esetén az áru a fenti említett módon kézbesítettnek minősül.

 

§ 11 Beszámítás és visszatartás

11.1 Az ügyfél csak olyan követeléseket számíthat be, melyek jogszerűek, és jogerősen megállapítottak vagy a Mercateo elbírálása alatt állnak, vagy melyeket a Mercateo írásban elismert. Bármely egyéb esetben a beszámítás nem megengedett.

11.2 Az ügyfelet a visszatartás joga csak olyan mértékben illeti meg, amennyiben az adott jog ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered, mint amelyből a visszatartott kötelezettségekért a Mercateo által nyújtott ellenszolgáltatás ered.

 

§ 12 Hibabejelentési kötelezettség, jótállás

12.1 Az ügyfél köteles az árut hibák végett megvizsgálni és a magyar Ptk. 6:231. § és a 6:162. § szerint a hibát bejelenteni. Hibabejelentés céljából az ügyfél a Mercateo a megrendelési archívumban https://www.mercateo.hu/rendelesi_archiv cím alatt elérhető online visszáru-küldési és panasz-bejelentési nyomtatványát használhatja.

12.2 A jótállási idő az áru ügyfélnek történő tényleges átadását követő egy év. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Mercateo a hibát megtévesztő módon eltitkolta.

12.3 Jótállási felelősség felmerülése esetén a Mercateo köteles jótállási kötelezettségének (i) a hiba kijavításával vagy (ii) a leszállított hibás áru hibátlan árura történő kicserélésével saját választása szerint eleget tenni.

12.4 Amennyiben ésszerű határidőn belül a kijavításra tett kísérlet kétszer is hiábavalónak bizonyul, az ügyfél jogosult árcsökkentésre vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél bármilyen más jellegű igénye vagy követelése kizárt.

12.5 A jótállási jog gyakorlása előtt az ügyfél köteles a Mercateo ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépni, hogy az egyedi eljárásban megállapodjon, és a jótállási eljárás hatékony lefolytatását elősegítse. Ezen célból az ügyfél a Mercateo megrendelési archívumban https://www.mercateo.hu/rendelesi_archiv cím alatt elérhető visszáru küldésére és panaszbejelentésre szolgáló online nyomtatványát használhatja. Az áru Mercateonak történő visszaszolgáltatása vagy Mercateo általi átvétele nem jelenti automatikusan a jótállási igény elfogadását.

 

§ 13 Felelősség

13.1 A Mercateot teljes körű felelősség terheli (i) az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Ezenkívül a Mercateo felelős bármilyen olyan kárért, melyet maga vagy törvényes képviselője kötelezettségei szándékos megszegésével okozott. Amennyiben a kár gondatlanságból ered, a Mercateo a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felelős (vagyis a kölcsönös viszonyból eredő kötelezettségek megszegése esetén, melynek teljesítése a szerződés szerződésszerű teljesítésének előfeltétele, és melynek teljesülésére az ügyfél hagyatkozik és jogosult hagyatkozni) bármilyen olyan kárért, mely az ilyen jellegű szerződésekre jellemző és már a szerződéskötéskor ésszerű valószínűséggel megjósolható és a Mercateo felelősségének mértéke általánosságban a megrendelt áruk árára korlátozódik.

13.2 Bármilyen további felelősség, különösen az áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért vagy vis maior miatt bekövetkező károkért fennálló felelősség ezennel kizárt; azonban a termékfelelősségből eredő felelősség változatlanul fennáll.

13.3 A jelen felelősségi feltételek az ügyfélnek a Mercateo bármely szervével és/vagy munkavállalójával szemben támasztott követelésekre és igényekre is megfelelően vonatkoznak.

 

§ 14 Vásárlási utalvány akciók

14.1 Az alábbi feltételek alkalmazandóak azon Mercateo vásárlási utalványok felhasználására, melyeket az ügyfél a Mercateotól ellenszolgáltatás nélkül kapott, hogy megrendelések kifizetésére használhassa.

14.2 Megrendelésenként és ügyfelenként egy vásárlási utalvány használható fel; a vásárlási utalvány a Mercateo ügynöki tevékenységével kapcsolatos vásárlásra nem használható.

14.3 A vásárlási utalvány összege a jogszabály által megállapított mértékű ÁFA-t tartalmazza.

14.4 Ha a megrendelés értéke a vásárlási utalvány értékénél alacsonyabb, az ügyfél nem jogosult a fennmaradó összeg kifizetését követelni vagy a különbség jóváírását kérni. A különbözeti érték elveszik.

14.5 A vásárlási utalvány értéke az egy megrendelésen szereplő valamennyi tétel között a tételek értékével arányosan szétosztásra kerül. Az utalvány értéke a szállítási költségre nem fordítható. Az utalvány értékét a számla külön tartalmazza, és a számla teljes összegét megfelelően csökkenti. Az ügyfél a számla teljes értékét az utalvány értékével maga nem csökkentheti.

14.6 A vásárlási utalvány csak internetes megrendelésnél váltható be. A vásárlási utalvány értékét az internetes megrendelés leadását követően már nem lehet beszámítani. Amennyiben a vásárlási utalvány értéke a bevásárlókosárban nem jelenik meg, az ügyfél köteles a Mercateo ügyfélszolgálatát telefonon, a 06 1 999 6716 (helyi tarifával) hívható telefonszámon felkeresni az ügy tisztázása érdekében még azelőtt, hogy a megrendelését leadná. Ellenkező esetben az ügyfél nem jogosult a vásárlási utalvány adott megrendelésbe történő beszámítására.

 

§ 15 Irányadó jog megválasztása

15 A magyar jog az irányadó az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény kizárásával.

 

§ 16 Írásbeliség követelménye

16.1 A felek között bármilyen szerződés csak akkor érvényes, ha megfelel az írásbeliség jogszabályi követelményének.

16.2 Bármilyen szóbeli megállapodás csak úgy érvényes, ha azt mindkét fél írásban megerősíti.

16.3 Az írásbeliség követelményét módosítani vagy az írásbeliség követelményét eltörölni érvényesen csak az írásbeliség jogszabályi követelményének megfelelően lehet.

16.4 Az e-mailben tett jognyilatkozat akkor felel meg az írásbeliség követelményének, ha az adott másik fél mint feladó azonosítható még akkor is, ha a nyilatkozathoz nem társul elektronikus aláírás. Az elektronikus aláírás nélküli e-mail küldőjétől ésszerűen elvárható, hogy ne emeljen kifogást arra alapozva, hogy a nyilatkozat nem valósághű és helytálló, és bírósági eljárás esetén védekezésképpen nem hivatkozhat arra, hogy nem ő volt az, aki az adott tartalmú jognyilatkozatot a jognyilatkozatban meghatározott címzettnek a nyilatkozatban meghatározott időpontban tette.

 

§ 17 Helyszín

17.1 A jelen szerződéses jogviszonyból vagy a szerződés megkötéséből vagy érvényességéből eredő bármilyen jogvita rendezésének kizárólagos helyszíne Budapest, amennyiben a megrendelő kereskedő, társaság vagy közjogi személy.

17.2 Az előbbi rendelkezés sérelme nélkül a Mercateo jogosult bármilyen jogszabály által megengedett általános helyszínen pert indítani.

 

§ 18 Részleges érvénytelenség

18.1 Amennyiben a fenti rendelkezések és feltételek bármelyike érvénytelen vagy semmis vagy azzá válik, ez nem érinti a fennmaradó feltételek és rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen vagy semmis rendelkezés jogszabályi rendelkezéssel helyettesítendő kivéve, ha a felek egyedileg, jogilag kötelező erővel eltérően állapodnak meg.

18.2 Ugyanez vonatkozik értelemszerűen bármilyen joghézagra, vagyis ha a szerződés megkötését követően kiderül, hogy a szövegben olyan joghézag található, melyet a felek a rendelkezésben megfontoltak volna, amennyiben erre a szerződés megkötése előtt felfigyeltek volna; ebben az esetben a felek eltérő jogilag kötelező erejű megállapodása hiányában a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

 

Hatályos 2016.06.07-től