Home » Mercateo Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A Mercateo üzleti modellje az üzleti és szakmai követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások széles körét ötvözi az elektronikus beszerzési funkciókkal (e-beszerzés). A Mercateo nem rendelkezik saját áruraktárakkal. Ehelyett továbbítja az ügyfelek által leadott megrendeléseket beszállítóinak. A szállítók közvetlenül az ügyfeleknek juttatják el a szállítmányokat. Ez a beszerzési platform több országban is elérhető, amelyeket minden esetben a helyi Mercateo leányvállalat működteti. Az egyes beszerzési platformok és a Mercateo nemzeti leányvállalatainak áttekintése a következő címen érhető el: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a következő részekből áll: ’A’ rész, amely a beszerzési platform használatának feltételeit tartalmazza, valamint a Felhasználóval/Ügyféllel fennálló szerződéses viszony általános feltételeit szabályozza, és a ’B’ rész, amely meghatározza a beszerzési platformon megjelenített árucikkek értékesítésének a feltételeit.

’A’ rész: Általános rendelkezések

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

’B’ rész: Általános értékesítési feltételek

1
2
3
4
5
6
7
8
9

’A’ rész: Általános rendelkezések

1 A Szerződés tárgya

A Mercateo egy one stop shop kiszolgálást nyújt, különféle beszállítói termék- és szolgáltatásválasztékát fogja össze egy beszerzési platformon, amelyen az ügyfelek közvetlenül a Mercateo-tól rendelhetnek termékeket. Ezenkívül a Mercateo különféle moduláris e-beszerzési funkciókat kínál az ügyfeleknek a szolgáltatások és/vagy a feltételek külön leírása alapján.

2 Meghatározások

2.1 „Mercateo”: a Mercateo megfelelő nemzeti leányvállalata, amely a beszerzési platformot működteti azon a területen, ahol a szállítást teljesítik. Az egyes beszerzési platformok és a Mercateo nemzeti leányvállalatainak áttekintése a következő címen érhető el: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.2 „Beszerzési platform” azt az országspecifikus elektronikus platformot jelenti, ahol az ügyfelek üzleti és szakmai igényeiknek megfelelő megrendeléseket adhatnak le a Mercateo-nál. Az egyes beszerzési platformok áttekintése a következő címen érhető el: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.3 „Szerződéses terület”: azt a területet jelenti, ahol a szerződést teljesítő Mercateo leányvállalatot bejegyezték.

2.4 „Ügyfél”: a Beszerzési Platformon regisztrált bármely Vállalkozó.

2.5 „Vállalkozó”: természetes vagy jogi személy vagy bejegyzett társaság, amely jogi ügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el, valamint független vállalkozó, állami hatóság, állami vállalat vagy egyesület.

2.6 „Szállító”: olyan kereskedőcég, amelytől a Mercateo megvásárolja az Árucikkeket azzal a céllal, hogy teljesítse az Ügyféllel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit és amely megszervezi az Ügyfél részére történő szállítást.

2.7 „Felhasználó”: a Beszerzési platform tényleges felhasználója.

2.8 A „Fél” szó értendő Mercateonak vagy a Felhasználónak vagy az Ügyfélnek.

2.9 „Harmadik Fél”: a szerződést aláíró féltől eltérő, bármely személy.

2.10 Valamely Fél „Társult vállalata”: bármely jogi személy, személy vagy szervezet (ezek mindegyike: „Társaság”), amely

1. az adott Fél ellenőrzése alatt áll, vagy
2. az adott Fél felett ellenőrzést gyakorol, vagy
3. ugyanazon Társaság ellenőrzése alatt áll, amely az adott Fél felett ellenőrzést gyakorol. „Ellenőrzés”: az ilyen Társaságban a szavazati jogok több mint 50% -át megtestesítő közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedés, vagy szerződés útján vagy egyéb módon felhatalmazás az ilyen Fél vezetésének kinevezésére.

2.11 „Árucikkek”: a Mercateo által a Beszerzési Platformon bemutatott termékek és szolgáltatások.

2.12 „Szerződés”: a Felek között a Szerződés tárgyára utaló bármely megállapodás.

3 Az Általános Szerződési Feltételek beemelése

3.1 Eltérő megállapodás hiányában a Felek közötti szerződéses viszonyra kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők és kinyomtathatók a következő linken keresztül: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

3.2 A Felhasználó/Ügyfél Általános Feltételeinek az alkalmazása kizárt, ha azok a jelen Általános Feltételekkel ellentétesek.

4 A Mercateo által kínált szolgáltatások igénybevétele

4.1 A Beszerzési Platform használatával a Felhasználó/Ügyfél kijelenti, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

4.2 Valamely Társaságnak a Mercateo weboldalán való regisztrálásával a Felhasználó felhasználói kapcsolatot létesít a Mercateóval a regisztrált a Társaság nevében. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a Társaságot elkötelezze a jelen Feltételek mellett. Abban a nem várt esetben, ha valamely Társaság képviselete nem kielégítő a Szerződés megkötésekor, az első rendelés Mercateo oldalán való leadásáig a Társaság köteles jóváhagyni a felhasználói kapcsolatot.

4.3 Az Ügyfél jogosult az Ügyfélszáma alá olyan Társult Vállalkozásokat felvenni, amelyek székhelye az Ügyfélével azonos Szerződési Területen található és felveheti azokat a felhasználói kapcsolatba. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az ilyen Társult vállalatokat elkötelezze a jelen Feltételek mellett.

4.4 A Felhasználó/Ügyfél gondoskodik arról, hogy minden olyan harmadik fél, akinek szolgáltatásait megtartotta (pl. a Beszerzési Platform kapcsán szolgáltatóként), betartja és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Felhasználó/Ügyfél és a Mercateo között létrejött minden más hatályos megállapodást. A Felhasználó/Ügyfél felelős az általa kijelölt minden Harmadik fél által tanúsított olyan magatartásért vagy mulasztásért, amely megvalósítja a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértését.

4.5 Ha a Szerződés megkötését követően a Mercateo tudomására jut, hogy az Ügyfél nem Vállalkozó, hanem fogyasztó, a Mercateo ésszerű időn belül elállhat a Szerződéstől.

4.6 Társaságként vagy valamely Társaság nevében eljáró természetes személyeknek legalább 18 évesnek kell lenniük.

4.7 A Mercateo az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, ingyenes, nem átruházható és nem engedményezhető licencet adhat a Beszerzési Platformnak a szerződés tárgyhoz kapcsolódó használatára a felhasználói kapcsolat időtartama alatt és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján.

4.8 A Felhasználó/Ügyfél köteles biztosítani a szükséges technológiai eszközöket – ilyen különösen a megfelelő hardver- és operációs rendszer-szoftverekkel, megfelelő internetkapcsolattal és szabványos, naprakész internetes böngészővel – a Beszerzési Platform eléréséhez. A Mercateo kérésre tájékoztatja a Felhasználót/Ügyfelet a rendszer követelményeiről.

5 A Felhasználó kötelezettségei

5.1 A Beszerzési Platform használatakor a Felhasználó/Ügyfél vállalja, hogy nem sérti meg a hatályos jogszabályokat, a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely más szerződéses kikötést.

5.2 A Mercateo által a Beszerzési Platformon vagy Harmadik feleken keresztül biztosított tartalmak, például szövegek, grafikák, logók, képek és videoklipek a helyi és nemzetközi szerzői jog és adatbázis-törvény által védettek, és nem használhatók fel a jogtulajdonos kifejezett beleegyezése nélkül. A Felhasználó/Ügyfél nem használhat automatizált programokat, például adatkereső vagy adatkivonó szoftvereket, hogy a Beszerzési platformból vagy a Mercateo Társult vállalatainak ajánlataiból vagy szolgáltatásokból származó bármilyen jelentős elemeket kinyerhessen újrafelhasználás céljából a jogtulajdonos kifejezett jóváhagyása nélkül. Ezenkívül a Felhasználó/Ügyfél nem hozhat létre és nem tehet közzé olyan saját adatbázist az érintett jogtulajdonos kifejezett beleegyezése nélkül, amely az ajánlat, a szolgáltatás vagy a Beszerzési Platform feltételeinek jelentős részét tartalmazza. A Felhasználó/Ügyfél továbbá nem végezhet semmilyen módosítást, visszafejtést, szétszerelést, rekonstrukciót, visszafordítást vagy másolást a Beszerzési Platformon közzétett tartalomról. A Felhasználó/Ügyfél feladata annak bizonyítása, hogy a jogtulajdonostól megkapta a hozzájárulást.

6 4. Elektronikus kapcsolattartás, felelősség az adatokhoz való hozzáférésért

6.1 A Felek megállapodnak abban, hogy kivéve, ha a kötelező jogi előírások eltérő kommunikációt írnak elő, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot írásban vagy elektronikus formában lehet benyújtani.

6.2 A regisztráció során a Mercateo által kért és a rendelkezésére bocsátott adatoknak teljesnek és helyesnek kell lenniük. Arra az esetre, ha a benyújtott adatok a regisztrációt követően változnak, a Felhasználó/Ügyfél vállalja, hogy ezeket a változásokat haladéktalanul frissíti Ügyfélfiókjában.

6.3 A Felhasználó/Ügyfél felelős a Beszerzési Platformhoz való hozzáféréshez szükséges bejelentkezési adatainak bizalmas kezeléséért. A Felhasználó/Ügyfél nem adhatja át bejelentkezési adatait Harmadik feleknek.

6.4 A Felhasználó/Ügyfél felelős az Ügyfélfiókja felhasználásával végrehajtott tevékenységekért, a hatályos jogszabályok általános rendelkezései szerint.

6.5 A Felhasználó/Ügyfél haladéktalanul tájékoztatja a Mercateo-t, ha úgy véli, hogy illetéktelen Harmadik fél megszerezte vagy engedély nélkül felhasználta bejelentkezési adatait, vagy indokoltan azt feltételezi, hogy ilyen esemény bekövetkezése valószínűsíthető.

7 Felelősség

7.1 A Mercateo nem tehető felelőssé a Beszerzési Platform bármely olyan csökkentett kapacitásáért vagy rendelkezésre állásáért (pl. rendszerhiba, hozzáférhetőség vagy elérhetőség hiánya, adatvesztés), amelyet nem a Mercateo idézett elő, különösen olyan esetekben, amelyek nem Mercateo hibájából eredően következtek be (pl. a távközlési hálózat megszakítása vagy kiesése). Ezenkívül a Mercateo nem vonható felelősségre, ha az ilyen eseteket olyan műszaki vagy műveleti tényezők idézik elő, amelyek ugyan neki felróható okokból eredően állnak elő, de nem eredményezik a hozzáférés időtartamának 99,5% alá csökkenését az adott naptári évben. A szokásos munkaidőn kívüli, hétvégi vagy törvényes munkaszüneti napokon végzett karbantartási munkák nem minősülnek üzemszünetnek, ha erről az érintettek előzetes értesítést kapnak. Csökkent kapacitás vagy rendelkezésre állás nem jelenti a Mercateo által vállalt garancia megsértését.

7.2 A Felhasználó/Ügyfél felelős a megfelelő adatmentési rendszerek létrehozásáért és fenntartásáért. A Mercateo csak akkor vonható felelősségre adatvesztésért, ha a Felhasználó/Ügyfél a megfelelő adatmentési rendszerek használata ellenére sem tudta kivédeni ezeket az adatvesztéseket.

7.3 A fentiek ellenére a Mercateo korlátozás nélkül felelős minden olyan kárért, amely a Mercateo vagy annak jogi képviselői vagy megbízottjai által elkövetett kötelezettségszegéssel okozott halálból vagy személyi sérülésből eredően merült fel.

7.4 Ezenkívül a Mercateo felelősséggel tartozik minden egyéb veszteségért vagy kárért is, amely a Mercateo, jogi képviselőinek vagy megbízottjainak szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből eredően következett be.

7.5 Közönséges gondatlanságnak tulajdonítható egyéb veszteség vagy kár esetén a Mercateo felelős, ha lényeges szerződéses kötelezettséget megszegett. Felelőssége azonban az adott szerződés megkötésekor előre látható veszteségre vagy kárra korlátozódik, és nagyságrendjét meghatározza a Szerződés jellege, azaz összesen legfeljebb 5 millió euró. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségekre vonatkozik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a Szerződés megfelelő teljesítéséhez, amelyek teljesítése a Szállítóra nézve meghatározó és amelyek megszegése veszélyezteti a szerződéses cél elérését. A Mercateo nem vállal felelősséget elmaradt haszonért.

7.6 A fenti rendelkezések egyformán vonatkoznak a Mercateo Társult vállalkozásaira is.

7.7 A termékfelelősségi törvények szerinti felelősség és/vagy a garancia változatlan.

8 Embargó előírások

8.1 Sem a Felhasználóra/Ügyfélre, sem annak Társult vállalataira vagy pénzügyi intézményeire nem vonatkoznak szankciók, azok nem szerepelnek a tiltott vagy korlátozott személyek vagy társaságok listáján, illetve nincsenek ilyen listán szereplő személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió vagy tagállamai által vezetett szankciós listákat, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormánya által vezetett tiltott vagy korlátozott felek és/vagy termékek listáját.

8.2 A Felhasználó/Ügyfél beszerzési platformon keresztül feldolgozandó jogi tranzakcióit, beleértve a kapcsolódó tőke- és fizetési tranzakciókat, semmilyen embargós intézkedés nem érinti.

8.3 Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a Felhasználót/Ügyfelet eltiltják a Beszerzési Platform használatától, és a Mercateo jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint a megrendelés teljesítését megtagadni.

9 Adatvédelem

A Felhasználó/Ügyfél – saját hatáskörén belül és saját költségén – köteles biztosítani a hatályos nemzeti és nemzetközi adatvédelmi szabályok, különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek, valamint a hatályos későbbi vagy kiegészítő előírások betartását. A Mercateo által végzett adatkezelés jellegét és terjedelmét az Adatvédelmi szabályzata határozza meg, amely hozzáférhető és kinyomtatható a következő linken keresztül: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

10 Titoktartás

10.1 „Bizalmas információ”: a másik Fél és Társult vállalatai minden olyan információja és dokumentuma, amelyet bizalmasként jelöltek meg, vagy amelyeket a körülményekre tekintettel bizalmasnak kell tekinteni (különösen a működési eljárásokkal, üzleti kapcsolatokkal és know-how-val kapcsolatos információk).

10.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Bizalmas információk titkosságát megőrzik.

10.3 Ez a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan információkra, amelyek:

1. az adott Fél vagy Társult vállalkozásai számára bizonyíthatóan ismertek voltak – vagy amelyekről tudomást szereztek – Harmadik Félen keresztül az adott Szerződésnek az adott Féllel való megkötésekor, anélkül, hogy ez a titoktartási megállapodás, jogszabályi rendelkezések vagy hatósági előírások megszegését jelentette volna;
2. a nyilvánosság számára már ismert volt a vonatkozó Szerződés adott Féllel való megkötésekor, vagy amelyeket utólag hoztak nyilvánosságra anélkül, hogy ez az adott Féllel kötött Szerződés megsértésével járt volna;
3. amelyeket az adott Fél átadott a másik fél Társult Vállalkozásainak, munkavállalóinak vagy meghatalmazott képviselői számára, amennyiben ezekre az információkra az adott Féllel kötött Szerződés teljesítéséhez szükségük volt. A fogadó felek kötelesek ugyanolyan titoktartási kötelezettséget vállalni, mint a közlő felek;
4. nyilvánosságra hozatala jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, bírósági vagy hatósági végzés alapján szükséges. Amennyire megengedhető és lehetséges, az információk nyilvánosságra hozatalára kötelezett Félnek értesítenie kell a másik Felet erről a kötelezettségről, és lehetőséget kell biztosítania a másik Félnek ahhoz, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a nyilvánosságra hozatallal szemben;
5. amelyeket a közlő Fél munkavállalói adnak át az illetékes hatóságoknak a megfelelési előírásokban vagy a jogszabályokban meghatározott jogok teljesítése során.
Az adatközlés alátámasztására a bizonyítás terhe a kivételességre hivatkozó közlő Félre hárul.

11 Joghatóság, irányadó jog, nyelv

11.1 A Felek közötti bármely Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben, valamint azok megkötése és érvényessége kapcsán felmerülő viták eldöntésére a Mercateo székhelye szerinti kizárólagos illetékességgel bíró joghatóság, ha a Felhasználó/Ügyfél gazdasági társaság, állami vállalat vagy közcélra létrehozott alapítvány.

11.2 A jelen Szerződésre – beleértve különösen annak megkötését, érvényességét, formáját, teljesítését, felmondását és rendezését – a Mercateo székhelyén hatályos jogszabályok irányadók. A Felek „Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény” alkalmazását kizárják. Ugyanez vonatkozik a Szerződéssel kapcsolatos minden egyoldalú vagy hallgatólagos jogügyletre.

11.3 A szerződéses nyelv a Mercateo székhelyén beszélt nemzeti nyelv.

12 Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Ügyfelet értesíteni kell a jelen Általános Szerződési Feltételek nem alapvető fontosságú elemeinek minden indokolt változásáról. Az ilyen változtatásokat akkor kell jóváhagyottnak tekinteni, ha a Felhasználó/Ügyfél a változások hatálybalépését követően is folytatja a Beszerzési platform használatát, és nem mondja fel a Szerződést. A Mercateo értesítésében felhívja a figyelmet ezekre a következményekre. A Mercateo csak indokolt esetben hajt végre ilyen változtatásokat, különösen új technikai fejlesztések, a joghatóság változása vagy más hasonló fontosságú okok miatt.

’B’ rész: Általános értékesítési feltételek

1 Szerződéskötés

1.1 Az Ügyfél megrendelése egy ajánlat a Mercateo felé arra, hogy adásvételi szerződést kössön a megrendelésben feltüntetett feltételekkel.

1.2 A Mercateo visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét, mihelyt megkapta azt. Az ilyen visszaigazolás még nem jelenti a Szerződés elfogadását.

1.3 A Szerződés az alábbi feltételek teljesülésével jön létre:

1. a Mercateo kifejezett elfogadó nyilatkozatával, amennyiben a Mercateo megállapodott az Ügyféllel egy ilyen elfogadó nyilatkozat kiadásáról,
vagy
2. a számla kézhezvételekor, de legkésőbb a megrendelt Árucikkek feladásáig.
1.4 Hiányos szállítás esetén a Szerződés csak a megrendelés azon részére kerül megkötésre, amelyet leszállítottak.

2 Az árucikkek adatai

2.1 A Beszerzési Platformon található illusztrációk nem kötelező érvényűek, és nem jelentenek megállapodást az egyes Árucikkek minőségével kapcsolatban.

2.2 Az árakat a törvényben előírt általános forgalmi adó (forgalmi adó) nélkül, az alkalmazandó adókulcs nélkül adják meg, kivéve, ha a Beszerzési Platformon szereplő árat kifejezetten bruttó árként jelzik.

2.3 Helytelen árképzés vagy az Árucikkeknek a Beszerzési platformon való pontatlan megnevezése esetén mind a Mercateo, mind az Ügyfél jogosult elállni a Szerződéstől, a törvényben előírt fellebbezési jog ellenére. Az ilyen elállásról haladéktalanul nyilatkozni kell, amint az érintett fél tudomására jut az elállás oka. Elállás esetére a Felek a kártérítési igényeket (ha törvényileg megengedettek) kizárják.

3 Hozzáférhetőség

3.1 A Beszerzési Platformon megadott szállítási időszakok és elérhetőségek azokon az adatokon alapulnak, amelyeket a Mercateo kapott a beszállítóktól, és azok hétfőtől péntekig tartó munkanapokra vonatkoznak. Ezek nem kötelező érvényű információkat jelentenek a várható szállítási időszakokról és a rendelkezésre állásról.

3.2 Ha valamely Árucikk szállítása késik, a Mercateo erről haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Ilyen esetben az Ügyfél jogosult elállni a szerződéstől, és a megrendelés rá nézve már nem kötelező érvényű, kivéve, ha az Ügyfél vállalja a késedelmes szállítás elfogadását.

3.3 A Mercateo haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, ha valamely Árucikk nem áll rendelkezésre. Ilyen esetben mind az Ügyfél mind a Mercateo jogosult elállni a szerződéstől és a továbbiakban a megrendelés nem kötelezi egyikőjüket sem. Ez azonban csak akkor vonatkozik a Mercateora, ha a Mercateo nem felelős az Árucikk hiányáért.

3.4 A Felek kizárják a kártérítési igényeket (ha törvényesen megengedettek) a jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti elállás esetén.

4 Visszaküldéshez való jog

4.1 Az Árucikkeket csak akkor lehet visszaküldeni, ha a visszaküldési jogot a megfelelő leírásban rögzítették. A visszaküldésekre vonatkozó feltételeket az Árucikkek leírása tartalmazza. Ezen feltételek nem vonatkoznak a törvényi vagy egyéb szerződéses követeléseken alapuló visszaküldésekre, amelyekhez az Ügyfél továbbra is korlátozás nélkül folyamodhat.

4.2 A visszaküldött Árucikk feletti kárveszélyt az Ügyfél viseli, amíg az Árucikket át nem adják a Mercateo által meghatározott futárnak.

4.3 Ha az Ügyfél visszaküldi a kapott Árucikket, akkor az Ügyfél az online űrlapot használhatja a megrendelések archívumában szereplő visszaküldésekhez és panaszokhoz. A Mercateo megvizsgálja, hogy az Ügyfél jogosult volt-e az Árucikk visszaküldésére.

4.4 A visszaküldött Árucikkek Mercateo általi elfogadása nem jelenti az Ügyfél visszaküldési jogának elismerését.

5 Szállítási feltételek

5.1 Mercateo piactér jellegű üzleti modellje azt jelenti, hogy a részletekben történő szállítás a rendszer velejárója. Az Ügyfél elfogadja a részletekben történő teljesítést, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy ez gazdaságilag elfogadhatatlan. Ilyen esetben az Ügyfél jogosult elállni a Szerződéstől.

5.2 A szállítási költségek szállítónként eltérőek lehetnek. A tényleges költségek a bevásárlókosárban láthatók, szállítónként külön-külön feltüntetve. A megrendelt Árucikkeket a szállítást megszervező Szállító által kiválasztott futár szállítja ki.

5.3 A szállítás az Incoterms 2020 DPU (Delivered at Place Unloaded – Leszállítás a kirakodás helyére) szerint történik, ahol a megnevezett rendeltetési hely a vevő által a megrendeléshez megadott szárazföldi szállítási cím, kivéve, ha a Szállító a Árucikkek leírásában ettől eltérő szállítási utasítást adott. Az Incoterms 2020 DPU feltétellel ellentétben az Ügyfél viseli az Árucikkek megnevezett rendeltetési helyre történő szállításának minden költségét, beleértve a kirakodási költségeket is.

5.4 Ha az Árucikkeket egy szigetre szállítják, további költségek merülhetnek fel, amelyek a vevőt terhelik. A további költségekről Mercateo ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.

5.5 Bizonyos körülmények között a Mercateo által értékesített Árucikkekre az Európai Unió, az Európai Unió egyes tagállamai és/vagy az USA exportellenőrzési szabályai vonatkozhatnak. Az ilyen exportellenőrzési előírások betartásáért az Ügyfél felelős. Az exportellenőrzési előírások betartása azt jelenti, hogy az Ügyfél nem adhat el vagy szállíthat a Mercateo-tól vásárolt árut sem közvetlenül sem közvetve Harmadik feleknek vagy országoknak, ha ez sértené az ilyen exportellenőrzési szabályokat. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy tájékozódjon a vonatkozó exportellenőrzési előírásokról. A Mercateo csak az eredetileg kiválasztott Szerződési Területen garantálja a vonatkozó előírások betartását.

5.6 A Mercateo nem köteles egyedi szállítói vagy hosszú távú beszállítói nyilatkozatot kiállítani vagy beszerezni az Ügyfél számára.

6 Számlázás és fizetési feltételek

6.1 Eltérő megállapodás hiányában a számlákat elektronikus formában kell kiállítani. Az Ügyfél elfogadja, hogy a számlák elektronikus úton továbbíthatók.

6.2 A Mercateo által elvégzett hitelminősítés esetenként azt eredményezheti, hogy a szállítás teljesítése csak előleg ellenében történhet. Ilyen esetekben a Mercateo jogosult a fizetés beérkezéséig megtagadni a szállítást.

6.3 A fizetés a számlázás után azonnal esedékessé válik levonások nélkül, kivéve, ha a Mercateo és az Ügyfél ettől eltérően állapodtak meg.

6.4 Késedelmes fizetés esetén az összes követelés azonnal esedékessé válik, beleértve azokat is, amelyekre a Mercateo az Ügyfél számára hitelidőt adott.

7 Tulajdonjog fenntartása

7.1 A leszállított Árucikkek a vételár teljes kifizetéséig a Mercateo tulajdonában maradnak.

7.2 Az Ügyfél nem jogosult a tulajdonjog fenntartása alatt az Árucikkeket záloggal terhelni, fedezetként átengedni, vagy Harmadik feleknek semmilyen más biztosítékot engedni az Árucikkek tekintetében. Amennyiben Harmadik fél mégis megszerez valamely Árucikkre vonatkozó jogokat, az Ügyfél itt és most az általa megszerzett összes későbbi jogot átruházza a Mercateora, és a Mercateo elfogadja az ilyen átruházást. Az Ügyfélnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Mercateot, ha bármely adott Árucikket Harmadik fél zálogba helyezte, lefoglalta vagy egyéb módon elidegenítette.

7.3 Az Ügyfél jogosult az Árucikket a szokásos üzletmenet során hasznosítani és/vagy eladni. Ha az Árucikket eladják, a megrendelés időpontjában az Ügyfél a továbbértékesítésből eredő követeléseket és az Árucikk helyébe lépő vagy az Árucikk vonatkozásában egyéb módon felmerülő egyéb követeléseket az Árucikk értékének erejéig átruházza a Mercateo-ra. A Mercateo elfogadja az ilyen átruházást.

7.4 A fenntartott tulajdonjogot vagy követelést a Mercateo felszabadítja, ha a realizálható érték több mint 10% -kal meghaladja az Ügyféllel szemben fennálló biztosított követelés összegét.

8 Ellenőrzés, értesítés és elutasítás

8.1 Az Ügyfél az átvételkor köteles haladéktalanul megvizsgálni minden Árucikket (amennyiben ez a szokásos üzleti tevékenység során megvalósítható). Ha az Ügyfél hibát fedez fel, azt haladéktalanul, de legkésőbb az Árucikk átvételétől számított egy héten belül be kell jelenteni a Mercateo-nak.

8.2 Amennyiben az Ügyfél elmulasztja a hiba kellő időben történő bejelentését, az úgy tekintendő, hogy az Ügyfél elfogadta az adott Árucikket, kivéve, ha a szóban forgó hiba nem volt észlelhető egy ilyen ellenőrzés során.

8.3 Ha valamely hiba később jelentkezik, a felfedezését követően haladéktalanul értesíteni kell a Mercateot. Ellenkező esetben az Árucikk az ilyen hiba ellenére elfogadottnak tekintendő.

8.4 A hibák bejelentését időben kell benyújtani az Ügyfél jogainak védelme érdekében. A Mercateo-val való kapcsolatfelvételhez az Ügyfél az online űrlapot használhatja, amely a megrendelések visszaküldésekhez és panaszokhoz kapcsolódó archívumában található.

8.5 Ha a Mercateo csalárd módon eltitkol bármilyen hibát, nem hivatkozhat a jelen szakaszban foglalt rendelkezésekre.

9 Jótállás

9.1 Az eladott Árucikk hibáján alapuló követelések egy évvel az átadást követően évülnek el, kivéve, ha a Szállító a Mercateo-nak hosszabb garanciális időt biztosít, amely esetben az Ügyfél számára a kedvezőbb jótállási idő érvényes. Ha a Mercateo csalárd módon eltitkolja valamely Árucikk bármilyen hibáját, akkor a törvény által meghatározott jótállási időt kell alkalmazni.

9.2 Amennyiben az árucikk hibás, a Mercateo saját belátása szerint orvosolhatja a hibát:

1. az Árucikk kijavításával,
vagy
2. a hibás Árucikk hibátlan Árucikkre való kicserélésével.

9.3 Ha a Mercateo a csere során hibátlan Árucikket szállít az Ügyfélnek, akkor a Mercateo megkövetelheti a hibás Árucikk visszaszolgáltatását az Ügyféltől.

9.4 Ha két belátható időszakon belül leszállított cseretermék is hibás, az Ügyfél jogosult elállni a Szerződéstől vagy csökkenteni a vételárat. Az Ügyfél további követelései kizárandók.

9.5 Ez nem érinti a jótállási igényeket, különös tekintettel a vonatkozó törvényi előírások szerinti kártérítési igényekre.

9.6 Az Ügyfél által visszaküldött Árucikk Mercateo általi elfogadása nem jelenti az Ügyfél garanciális igényre való jogosultságának elismerését. A Mercateo megvizsgálja a körülményeket annak megállapítására, hogy fennáll-e ilyen jogosultság.

9.7 Ez nincs kihatással a gyártó és/vagy a leszállított Árucikkek Szállítója által kiadott független garanciákra.

9.8 A szavatossági jogok érvényesítése előtt az Ügyfél felveheti a kapcsolatot a Mercateo ügyfélszolgálati csoportjával, hogy megállapodjanak az ügy kezelésében, és lehetővé tegyék a garanciális igények gyors kezelését.